Školská zrelosť

 

Školská  zrelosť je dosiahnutie primeranej sociálnej, mentálnej, osobnostnej a fyzickej zrelosti, aby dieťa dokázalo zvládnuť nároky základnej školy. Telesnú stránku a zdravotný stav dieťaťa posúdi detský lekár pri zdravotnej prehliadke. Rozumovú stránku, mentálnu vyspelosť  posúdi psychológ pred vstupom do  školy.

 

Rady pre rodičov:

Pre primeraný vývin je potrebná návšteva materskej školy, aspoň 1 rok predškolskej výchovy, ktorá všestranne stimuluje vývin dieťaťa.
Ak má dieťa rečovú poruchu je nutná logopedická starostlivosť, aby  nemalo problémy pri písaní, čítaní.
Dôležité je získanie všeobecných vedomostí a informácií zo sociálneho prostredia, diferenciácia farieb, zamerať sa na rozvoj slovnej zásoby.
Zvládanie základov pojmu počtu, aby chápali význam čísel.
Posilnenie pamäťových schopností pomocou riekaniek, básničiek.
Na nácvik vnímania a predstavivosti sú vhodné skladačkové hry.
Vývoj vnímania sa prejavuje aj v kresbových prejavoch. Prípravou pre písomné prejavy je  nácvik grafomotorických zručností, rozvoj kresbových prejavov. Pre zlepšenie úrovne jemnej motoriky môžeme využiť modelovanie, vystrihovanie a hrubú motoriku posilníme napr. pomocou pohybových hier.
Vplyvom cielenej činnosti sa zlepšuje pozornosť dieťaťa. Je potrebné posilniť pozornosť, sústredenosť, pracovnú výdrž detí, pestovať ich vytrvalosť, viesť detí k dokončeniu úloh.
Dieťa pred vstupom do školy musí byť aj osobnostne a emocionálne pripravené na školu. Musí dokázať podriadiť sa príkazom dospelých a spolupracovať. Musí byť schopné spolupracovať v skupinovej činnosti, zapojiť sa do kolektívu detí. Nemôže byť nadmerne citlivé, zraniteľné a  izolovať sa od detí a naopak svojou živosťou nemôže byť ani rušivé počas vyučovania. Musí dokázať prevziať na seba rolu školáka a mať zrelé vôľovo-motivačné zložky  /pravidelné vstávanie, pravidelná školská dochádzka a domáca príprava na vyučovanie, vzdať sa svojich hračiek na istý čas a uprednostniť učenie /.

Ak dieťa nie je dostatočne pripravené pre vstup do školy, rodič môže využiť možnosť  odkladu  povinnej školskej dochádzky o 1 rok. Odklad sa môže realizovať len so súhlasom rodiča. Ak však dieťa je schopné zvládnuť nároky ZŠ odklad povinnej školskej dochádzky je brzdením jeho vývinu. Pred nástupom do školy rodič môže navštíviť Pedagogicko-psychologickú poradňu v Malackách /ulica Martina Rázusa č.30/ a požiadať o psychologické vyšetrenie dieťaťa.

Ak dieťa nie je primerane pripravené na školu, je tu isté riziko neúspešnosti. Neúspech v 1. ročníku často poznačí citlivú dušu dieťaťa a negatívne vplýva na ďalšie obdobie školáka. Nástup do školy je totiž významným činiteľom v živote dieťaťa. Je zdrojom rôznych zmien, ktorým sa musí prispôsobiť. Preto je potrebné, aby dieťa na školu bolo primerane po mentálnej i osobnostnej stránke pripravené.