Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v  Malackách, podľa zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať oznámenia zodpovednej osobe  nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice,
  • písomne (obálka s podnetom musí byť označená: "Do vlastných rúk – NEOTVÁRAŤ"),

Zodpovedná osoba:   Mgr. Jana Čermáková

E-mail:  janacermakova@cpppapma.sk

Adresa:                      

Centrum pedagogicko – psychologického  poradenstva  a prevencie,  Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky

Dokumenty:

1.    Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.     Podanie oznámenia - formulár