Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sídlo: Martina Rázusa 30

           901 01 Malacky

Štatutárny zástupca: PaedDr. Dana Kovárová, riaditeľka

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.


por.č.
predmet
obstarávateľ
lehota na predkladanie ponúk

dátum zverejnenia
príloha
výsledok
1.

Dodávka stravných lístkov - výzva na predloženie cenovej ponuky

CPPPaP Malacky
30.1.2014
27.1.2014
 
Verejné obstarávanie bolo zrušené.