Suicidálne správanie v detskom a adolescentnom veku

Suicídium je vedomé a úmyselné ukončenie vlastného života. Dôležitou okolnosťou je voľba spôsobu suicídia. Rozlišujeme mäkší a tvrdší spôsob sucidálneho jednania. Za prvý považujeme  napr. požitie liekov, čo je typický spôsob pre suicidálne pokusy adolescentných dievčat. Tvrdší spôsob predstavuje obesenie, skok z výšky, použitie strelnej zbrane a pod.
            Príčiny suicidálneho jednania bývajú rôzne. Môže byť viazané na rôzne psychiatrické syndrómy, najmä na psychotické a afektívne poruchy. Často sa uvádza súvislosť so špecifickými poruchami osobnosti, ako je hraničná osobnosť alebo osobnosť s disociálnymi rysmi. U dospievajúcich sa najčastejšie zdôrazňuje korelácia s poruchami správania a hraničnou osobnostnou štruktúrou. Riziko suicidálneho správania výrazne zvyšuje zneužívanie drog. Opakované suicidálne pokusy zvyšujú riziko dokonaného suicídia. Nemôžeme zabúdať aj na rizikové faktory prostredia, ktoré zahŕňajú vplyvy rodiny, interpersonálne vzťahy, sexuálne vzťahy a pod.
            Suicidálne riešenie problémov dospievajúcich je častejšie tam, kde je po ruke určitý vzor ( v rodine, medzi vrstovníkmi, v médiách ) a identifikácia s týmto spôsobom riešenia.
Suicidálne správanie u detí a adolescentov sa vyskytuje rovnako ako u dospelých v niekoľkých formách:

  • Suicidálne myšlienky
  • Suicidálne tendencie
  • Suicidálny pokus
  • Dokonané suicídium

1. Suicidálne myšlienky
S myšlienkou „ čo by bolo, keby človek nebol, keby zaspal, neprebudil sa“ je konfrontovaný každý. Tieto myšlienky sú typické pre obdobie dospievania. Väčšinou však ide len o suicidálne nápady a chýba pri nich tendencia k realizácii. Suicidálne myšlienky ako forma suicidálneho správania sú intenzívne, dotyčný sa nimi zaoberá prevažnú časť času.
Pokiaľ je suicídium už konkrétne pripravované, postihnutý napr. zhromažďuje lieky, alebo si zaobstaral zbraň hovoríme o 2. Suicidálnych tendenciách.
3. Suicidálny pokus je ďalším stupňom suicidálneho správania. Je definovaný ako každý život ohrozujúci akt s úmyslom zomrieť avšak nekončiaci smrťou.
4.Suicídium je charakterizované ako sebapoškodzujúci akt s následkom smrti, ktorý je spôsobený sebou samým s vedomým úmyslom.
Rozdiely medzi suicídiom a suicidálnym pokusom sú:

  • U žien je častejší suicidálny pokus, u mužov dokonané suicídium
  • Suicidálny pokus u obidvoch pohlaví dominuje predovšetkým v prvej polovici života, zatiaľ čo dokonané suicídium v druhej polovici
  • Pri suicidálnych pokusoch je častejšie použitá tzv. mäkká metóda (intoxikácia medikamentami), u dokonaných suicídií sú volené tzv. tvrdé metódy.

 

Říčan P., Krejčířová D. a kol.- Detská klinická psychologie