Dieťa v predškolskom veku a jeho základné potreby

 

  1. Predškolský vek

Obdobie predškolského veku má značný vplyv na ďalší život jedinca. A dôležitú úlohu pri formovaní postojov, názorov, formovaní osobnosti dieťaťa predškolského veku má rodina a aj materská škola.
Dieťa, ktoré má v prvých rokoch dobré emocionálne zázemie, získava lepšie predpoklady pre duševný vývin, je samostatnejšie, aktívnejšie, úspešnejšie. Obdobie medzi 3. a 6. rokom sa všeobecne považuje za obdobie aktívnej spoločenskej prispôsobivosti, keď sa čoraz viac uplatňuje uvedomelosť vo vzťahu k rodičom, vychovávateľom. Z vývinového hľadiska je teda veľký predpoklad k tomu, že včas podchytené nevhodné správanie u detí predškolského veku možno eliminovať alebo pretransformovať do prijateľnej podoby a predísť vážnejším prejavom maladaptívneho správania.

2.Základné psychologické potreby dieťaťa

Všetky deti majú mnoho spoločných telesných a psychických potrieb. Tieto základné potreby musia byť naplňované, aby deti mohli prospievať a vyvíjať sa podľa svojich možností.  Kľúčovú rolu zohráva práve obdobie detstva, nakoľko v žiadnom inom období sa človek tak rýchlo nevyvíja a nemení. Zanedbávanie potrieb dieťaťa môže viesť k vývinovým ťažkostiam.

a) Potreba jasnej predstavy vlastného sveta

-dieťa potrebuje cítiť, že má vo svojom živote určité osoby, ktoré mu vždy budú nablízku; určité udalosti sa musia opakovať, určité pravidlá musia platiť. Musí vedieť, aké je jeho miesto vo vzťahu k okolitému svetu. Potrebuje mapu svojho osobného sveta- takú, ktorá je čitateľná a ktorej súradnice sa nemenia.

b) Potreba životného cieľa

-dieťa potrebuje mať určité vyhliadky, na ktorých pracuje. Musí vedieť, že existujú isté pravidlá, ktoré ho presahujú a o ktorých nejde diskutovať. Potrebuje vedieť, že pred ním stoja konkrétne ciele, ktoré má dosiahnuť- tieto ciele sú nielen v jeho záujme, ale i v záujme ostatných.

c) Potreba cítiť sa súčasťou diania

-dieťa potrebuje mať pocit spolupatričnosti. Potrebuje byť schopné vidieť seba ako časť celku. Potrebuje pocítiť, že má pre ostatných cenu, že je súčasťou siete vzťahov, ktorá mu dáva pocit vlastnej identity. Potrebuje niekam patriť.

d) Potreba stimulácie

-dieťa potrebuje rozmanité podnety. Stimulácia mu pomôže rozvinúť reč i schopnosť abstraktného myslenia. Rovnako mu pomôže vybudovať vnútorné riadiace mechanizmy. Veľká nuda môže viesť k vážnym problémom, sú známe prípady, kedy sa deti začali sebazraňovať alebo dokonca zabíjať ostatných v snahe pocítiť zmysel vlastného bytia.

e) Potreba cítiť rodinné korene

-dieťa potrebuje byť späté s matkou. Puto sa vytvára v ranom detstve a vzniká tak pevný bod pre budúci vývin. S týmto základom sa z dieťaťa môže stať nezávislá osobnosť so slobodnou vôľou a schopnosťou sebakontroly. Pokiaľ  taký zväzok medzi dieťaťom a matkou alebo inou osobou nevznikne, môže byť neskôr pre dieťa náročné vytvoriť si podobný vzťah k ostatným ľuďom a môže to dokonca vyústiť v snahu ovládať (sadizmus), alebo naopak nechať sa ovládať inými (masochizmus). Takéto dieťa sa môže stať veľmi zahľadeným do seba alebo pociťovať nutkanie k ničeniu.

f) Potreba lásky

-cit pre lásku, pre bezvýhradné prijatie vzniká v priebehu utvárania puta s matkou, veríme tiež, že je možné dosiahnuť ho v trochu inej podobe i s ostatnými. Bezvýhradné prijatie nie je jeho jedinou súčasťou, rovnako dôležité je pochopiť, že láska znamená starostlivosť a snahu vyhovieť potrebám, ktoré sú uvedené vyššie.