Poruchy pozornosti, ADD

Pozornosť je schopnosť aktívne zamerať duševnú činnosť na určitý obsah. Je časťou funkcie vedomia. Pozornosť je spojená s podráždením istých nervových centier a útlmom ostatných centier v mozgu. To umožňuje vyčleniť pre človeka významné podnety, t.j. zamerať psychickú činnosť. Pozornosť pasívna, mimovoľná, je vyvolaná nečakaným podnetom a pozornosť zámerná, vzniká na základe toho, že venujeme istému javu, predmetu pozornosť. Rozvinutá pozornosť je podmienkou náročných pracovných, učebných a záujmových činností a zároveň produktom týchto činností, ich sústavného vykonávania. Je výsledkom vývoja osobnosti, výchovy a sebavýchovy. Závisí tiež na aktuálnej životnej situácii jedinca a na jeho aktuálnom stave.
            V priebehu detstva sa mení kapacita a kvalita pozornosti, jej vývoj závisí od dosiahnutia určitého stupňa zrelosti CNS. Pozornosť je jedným z prostriedkov regulácie psychickej aktivity, najmä poznávacích procesov.
Porucha pozornosti – ADD
            Pre dieťa so syndrómom ADD je charakteristická slabá pozornosť, nedokáže sa dlhšiu dobu sústrediť, je roztekané. Tieto deti väčšinou nehnevajú a veľmi neupútavajú pozornosť na seba. Sú pomalšie. Citlivý, trpezlivý prístup zabraňuje tomu, aby dieťa nestrácalo sebavedomie.
Charakteristické znaky správania u detí s ADD

  • Ľahko sa rozptýli vonkajšími podnetmi
  • Má problémy s počúvaním a plnením pokynov
  • Problémy má so zameraním pozornosti a jej udržaním
  • Nedokáže sa sústrediť na zmysluplnú prácu a na jej dokončenie
  • Podáva v škole nevyrovnaný výkon, striedajú sa fázy nasadenia a útlmu
  • Vypínanie pozornosti, čo vyzerá ako „zasnívanosť“
  • Je neporiadne / stráca veci, má vo veciach neporiadok /
  • Má problémy samostatne pracovať
  • Má organizačné problémy