Pracovníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 

Riaditeľka CPPPaP – PaedDr. Dana Kovárová

 

Úsek špeciálno-pedagogického poradenstva a poradenstva osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho vývinu:

  • PhDr. Iveta Šramková – psychológ
  • PhDr. Sidónia Bartakovicsová – psychológ
  • Mgr.   Alena Kurtulíková – špeciálny pedagóg - somatopéd
  • PaedDr. Dana Kovárová - špeciálny pedagóg– somatopéd, logopéd, psychopéd

 

Úsek poradenstva sociálneho vývinu a prevencie:

  • Mgr. Jana Čermáková – psychológ
  • Mgr. Magdaléna Drahošová- psychológ
  • Mgr. Jana Klasová – špeciálny pedagóg

 

Úsek ekonomiky a administrácie:

  • Ing. Marta Sotáková – rozpočtová, mzdová a finančná účtovníčka
  • Ľubica Dynková - administratívny pracovník