Oddelenie prevencie pripravuje na školský rok  2011/2012 nasledovné aktivity:

 • Relaxačné cvičenia a zážitkové aktivity pre učiteľov

 

 • Zúčastňovanie sa na rodičovských združeniach /na polroka a na konci školského roka/
 • Prednášky pre učiteľov MŠ a ZŠ: Arteterapia

                   Muzikoterapia
                   Poruchy správania u detí MŠ
                   Poruchy správania u detí ZŠ
                   Syndróm vyhorenia
                   Zvládanie záťažových situácií

 • Výstava výtvarných a literárnych prác žiačok a žiakov zo súťaží uskutočnených v školskom roku 2010/2011
 • Programy pre žiakov:
 • Tolerujme sa /tolerancia/
 • Podajme si ruky /šikanovanie/
 • Vychádzajme  spolu /spolupráca/
 • Kto sme? /sebapoznávanie, poznávanie iných/
 • Človeče nehnevaj sa /zvládanie hnevu/
 • Poznaj sám seba /sebapoznávanie/
 • Sexuálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Drogová prevencia
 • Zdravý životný štýl

 

  • Prednášky pre žiakov:
  • Šikanovanie  /psychické, fyzické, kyberšikana/
  • Zdravý životný štýl
  • Drogová prevencia:
  • Látkové závislosti:
  • Legálne drogy /alkohol,cigarety/
  • Nelegálne drogy
  • Nelátkové závislosti
  • Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Vzťahy dievčatá chlapci, Sexuálna výchova
  • Obchodovanie s ľuďmi
  • Ľudské práva /tolerancia, intolerancia, rasizmus, diskriminácia/
  • Kulty, sekty
  • Poruchy príjmu potravy /anorexia, bulímia, obezita/
  • Obdobie adolescencie