Vyučovacie ťažkosti ovplyvnené intelektom

Inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam /Stern/.Všeobecne sa pokladá za schopnosť učiť sa, riešiť problém.
Rozumové schopnosti sú ovplyvnené dedičnosťou, prostredím v ktorom  dieťa žije, výchovou a školou. Sú ovplyvnené aj zdravým vývinom nervovej sústavy. 
Schopnosti  sa môžu vyvíjať:
A/     v rámci normy, vtedy hovoríme o priemerných schopnostiach,
B/     príp. ojedinele o nadpriemerných schopnostiach
C/    mierne spomalene tj. podpriemerný vývin
D/   a výraznejším spomalením, ak sú znížené do pásma mentálnej zaostalosti.

A/   Škola pri vzdelávaní kladie pomerne vysoké nároky na žiakov. Cítia to už aj  deti, ktorých schopnosti sú nerovnomerne rozvinuté. U týchto detí nemusia byť schopnosti  ani znížené do pásma podpriemeru. To znamená, že ich celková intelektová kapacita je normálna, ale niektoré psychické funkcie sú nerovnomerne rozvinuté. Často nesústredenosť dieťaťa, znížená úroveň pozornosti negatívne  ovplyvní jeho výkon. Už mierne oslabená pamäť alebo percepcia, predstavivosť môžu pri učení rýchlejšie vyčerpať dieťa. Taktiež   znížená vizuo-motorická koordinácia môže spôsobovať, že dieťa zaostáva za pracovným  tempom triedy.
Škola nespočíva len v učení a odovzdávaní vedomostí, ale  rozvíja aj osobnosť dieťaťa. Ak je dieťa neúspešné, nemá kladný vzťah ku škole, môže byť istým spôsobom aj nešťastné. Neúspech v škole vždy má svoju príčinu. Či už v schopnostiach, v nedostatočnej príprave  alebo v iných oblastiach. Problémové dieťa nemusí byť vždy len lenivé a nedôsledné v učení. Jeho ťažkosti môžu byť spôsobené napr. nerovnomerne rozvinutými schopnosťami, čo zistíme len pri psychologickom vyšetrení.

B/ Deti nadané s nadpriemerným intelektom majú podľa Dočkala mimoriadne dobre rozvinuté rozumové, senzorické, motorické, reprodukčné schopnosti. Sú to deti zručné, majú bohaté vedomosti, sú mimoriadne aktívne, so zrelou vôľovo motivačnou zložkou /vytrvalé, cieľavedomé/.  

C/  Ak sú  schopnosti znížené do pásma podpriemeru deti majú výraznejšie problémy s učením, ale vzdelávajú sa v rámci základnej školy, lebo ich intelektová kapacita ešte zodpovedá požiadavkám na vzdelávanie v bežnej ZŠ. Podpriemerný intelekt však už kladie väčšie nároky na systematickú a dôkladnú domácu prípravu. Pre zvládanie nárokov základnej  školy  je už nevyhnutná pomoc zo strany rodičov. Také dieťa potrebuje veľa názorného vysvetlenia, častejšie oddychové prestávky pri učení, inštrukcie sa musia podávať jednoduchšie a mali by sme rešpektovať ich pomalé osobné tempo. Nesmieme klásť vysoké nároky na dieťa, požiadavky v škole i v rodine sa musia prispôsobiť ich schopnostiam.

 D/ V ZŠ najviac zlyhávajú deti so spomaleným vývinom, ktorých  schopnosti sú výrazne znížené. Nemajú kladný vzťah k učeniu, sú vyčerpané a neprospievajú. Ak má dieťa znížené schopnosti do pásma  mentálnej zaostalosti jeho vzdelávanie musí byť  primerané jeho schopnostiam v špeciálnej základnej škole, prípadne v špecializovanej triede pri  ZŠ.
Len primerané podmienky  môžu dieťa rozvíjať a zabezpečiť mu zdravý vývin osobnosti.