Hyperaktivita

Mozog sa skladá z procesov útlmu a podráždenia, tieto navzájom na seba pôsobia, je dobre, ak sú v rovnováhe. Materiálnou základňou mozgových funkcií sú procesy látkovej výmeny, ktoré disponujú látkami prenášajúcimi informácie. Tieto mediátory riadia mozgovú činnosť. Vedú alebo brzdia informácie od nervovej bunky k bunke. Dráhy, ktoré sa opakovane používajú, sa upevňujú, podporuje sa ich ďalší rozvoj, tie ktoré sa nepoužívajú, zakŕňajú. Malé dieťa, ktoré nedostáva pomoc zvonku na udržanie rovnováhy týchto procesov produkuje neriadené, chaotické pohybové impulzy. Z počiatočne dobre rozvinutej funkcie sa stáva dysfunkcia. Ak sa dysfunkcia stabilizuje, dozrievanie mozgu sa stáva deformované. Schopnosť sústredenia dôležitá pre myslenie a správanie sa naruší.
            Základnou poruchou hyperaktívneho dieťaťa je narušená rovnováha medzi vnímaním / prijímaním informácie/ a vykonávaním vo vnútri telového zmyslu. Pričom telový zmysel chápeme ako komplexné vnímanie hmatu, pohybu a rovnováhy. U hyperaktívneho dieťaťa sa  funkcia vnímania a vykonávania rozchádza, tiež sa zle vytvára filter. Hyperaktívne dieťa vníma nefiltrovane, nepresne a nadmerne( upadá do záplavy podnetov ), teda i vykonávanie je nepresné, nesústredené, nefiltrované, chaotické, impulzívne.
            Pri dlhšom pretrvávaní chybne riadenej mozgovej aktivity sa základný vzor vtisne do jej štruktúry a spôsobí trvalé škody.

Typické symptómy hyperaktívneho dieťaťa:

  • Dieťa je neustále v pohybe, s netlmenými popudmi k pohybu, robí množstvo nekontrolovaných, impulzívne vystreľovaných pohybov / bez rozmyslenia a hlavne bez zlého úmyslu siaha po všetkom v jeho blízkosti/, neusedí pokojne, kope neúmyselne do stola, stoličky, naráža rukami do predmetov a zhodí ich neúmyselne.
  • Nechodí, ale behá, poskakuje i pri státí, kričí namiesto hovorenia, je poháňané nepokojom, stále je akoby rozčúlené.
  • Vynakladá veľa sily.
  • V repertoári správania zaznamenávame sklon k stereotypom. Kývanie, cupkanie, šúchanie predmetmi po stole, škrabanie sa na rôznych častiach tela, natáčanie vlasov na prsty, cmukanie jazykom, žmurkanie, tiky na tvári i na tele.
  • Znížená schopnosť koncentrácie pozornosti a vytrvalosti.
  • Prelietavosť v myslení a v cítení. Neschopnosť zaoberať sa hlbšie súvislosťami. Ľahko sa rozptýli, podráždi, hekticky túži po nových veciach a zážitkoch.
  • Prelietavosť, nepokoj v schopnosti morálneho úsudku a v schopnosti riešiť bežné sociálne situácie. Povrchné nadväzovanie sociálnych kontaktov, kolísavosť a nestále správanie.
  • Slabosť vôle sa prejavuje v neschopnosti doviesť do konca začaté práce a vo vynaložení úsilia k dosiahnutiu nejakého cieľa.
  • Vyskytujú sa poruchy reči a myslenia / často pozorujeme oneskorený vývin reči, poruchy výslovnosti- dyslália,, artikulačná neobratnosť, obmedzená slovná zásoba
  • Chýba pocit strachu a nebezpečia.
  • Chyby z nepozornosti v školských výkonoch, vynechávanie písmen a slov, diakritických a interpunkčných znamienok ,neúhľadné, ťažšie čitateľné písmo, chyby v numerických úlohách, chyby v medzisúčtoch. Skáče z jednej témy do druhej, nedokáže dodržať časový sled udalostí.
  • Nie je schopné dodržať pravidlá spolunažívania a sociálne normy.
  • Hyperaktívne dieťa nedokáže čakať, je netrpezlivé pri počúvaní problémov iných, prerušuje rozhovor, neustále skáče do reči, nevie sa prispôsobiť skupine.
  • Je emocionálne labilné a dlho sociálne nezrelé.
  • Jeho „Ja“ je oslabené.