Historia  vzniku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Malackách začalo svoju činnosť 1. mája 2007  ako Pedagogicko-psychologická poradňa.

Poradňu zriadil bývalý Okresný úrad v Malackách v roku 1997.  Od 1. januára 2004 sa poradňa stala súčasťou KŠÚ v Bratislave,  ktorý sa toho času nazýva Okresný úrad odbor školstva v Bratislave.  1. septembra 2005 poradňa zmenila svoj názov na Pedagogicko-psychologickú poradňu  s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie. Právnym subjektom sa stala až 1. januára 2007.

S účinnosťou od 1. septembra 2008  Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie na základe nového školského zákona č. 245/2008 Z.z. mení svoj názov na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

CPPPaP od začiatku svojej existencie muselo riešiť mnoho problémov a ťažkostí. Svoju činnosť začalo s tromi odbornými pracovníčkami v dvoch miestnostiach na Pribinovej ulici v priestoroch bývalého školského klubu  ZŠ  na ulici 1.mája. S riešením priestorovej otázky sa CPPPaP zaoberalo až do roku 2006 šesťnásobným sťahovaním. Od apríla 2020  CPPPaP sídli v nových priestoroch na Záhoráckej  ulici 51.

Od svojho  vzniku začalo centrum poskytovať psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť deťom, ich rodičom, učiteľom a vychovávateľom v celom okrese Malacky. V súčasnosti v  CPPPaP pracuje  9 zamestnancov, z toho je 7 odborných zamestnancov, 1 administratívna zamestnankyňa a 1 mzdová a finančná účtovníčka.

CPPPaP garantuje odbornú starostlivosť 19 plnoorganizovaným ZŠ, 7 malotriednym ZŠ a 30 MŠ a 2 Gymnáziám v okrese Malacky.

Odborná činnosť poradne je zameraná predovšetkým na diagnostiku a reedukáciu výchovno-vzdelávacích problémov, identifikáciu intelektovo nadaných detí, prevenciu sociálno-patologických javov, profesijnú orientáciu a  odbornú metodickú pomoc deťom,  žiakom, študentom,  rodičom, pedagogom a vychovávateľom.