DYSORTOGRAFIA

Dysortografia je špecifická vývinová porucha učenia, ktorá sa prejavuje ťažkosťami s osvojovaním a uplatňovaním pravopisu. Ide o ortografickú zložku v písomnom prejave. Dieťa napriek primeranému intelektu, bežnom spôsobe výučby a dobrých rodinných pomeroch nevie aplikovať gramatické pravidlá. Často dobre ovláda poučky, vie vymenovať vybrané slová, no pri písaní diktátov, prepise textov ich nevie uplatniť. Diktát dieťaťa s dysortografiou je typický množstvom chýb.
Dysortografia je často kombinovaná s dyslexiou, či inou poruchou učenia.

Ťažkosti, ktoré sú príznačné pre dysortografiu:

 1. neistota v rozlišovaní tvarovo podobných písmen (m-n, b-d, h-k), zvukovo podobných písmen (b-p, t-d)
 2. prehadzovanie poradia písmen, slabík, slov
 3. vynechávanie alebo pridávanie písmen, slabík, slov
 4. nerozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík (di-dy, ti-ty, ni-ny, li-ly)
 5. nerozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, zabúdanie na dĺžeň
 6. zlyhávanie v spoluhláskových skupinách
 7. chyby v spodobovaní
 8. problémy s aplikáciou gramatických pravidiel

 

Sprievodné javy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri dysortografii:

 1. znížená oblasť sluchovej percepcie (sluchová analýza, syntéza, sluchové rozlišovanie)
 2. znížená schopnosť rytmickej reprodukcie
 3. artikulačná neobratnosť
 4. znížená zraková diferenciácia
 5. narušená koordinácia oka a ruky
 6. znížený jazykový cit

 

Odborná náprava dysortografie, eliminácia jej príčin je postupná a často dlhotrvajúca. Nadmerné písanie diktátov bez odstránenia primárnych príčin je neefektívne a dieťa neprimerane zaťažuje. Nevyhnutné je podporovať jazykový cit a poskytovať dostatok príležitostí na rozvoj komunikačných schopností.