DYSLEXIA

Dyslexia je špecifická vývinová porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa dobre čítať aj napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného vyučovacieho vedenia, má primeranú inteligenciu a vhodné rodinné podmienky.
Významným znakom vo vzdelávaní je nepomer medzi zvládaním čítania a  ostatných predmetoch v neprospech čítania.

Ťažkosti, ktoré sú príznačné pre dyslexiu:

 1. nespoznávanie všetkých písmen,
 2. zámeny písmen obrazovo podobných (m-n, h-k), zrkadlovo podobných (b-d, s-z), zvukovo podobných (d-t, b-p)
 3. prehadzovanie poradia písmen a slabík
 4. vynechávanie a pridávanie písmen a slabík,
 5. komolenie slov,
 6. ťažkosti v analýze a syntéze slov, neschopnosť spojiť hlásky do slabík, slabík do slov,
 7. pretrvávanie dvojitého čítania
 8. nesprávna melódia hlasu, nerešpektovanie čiarky, bodky za vetou
 9. prerušované, trhané čítanie
 10. čítanie bez porozumenia s častým výskytom chybne prečítaných slov, neschopnosť sledovať obsah textu.

 

Sprievodné javy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri dyslexii:

 1. poruchy v oblasti sluchového vnímania (narušená sluchová analýza  a syntéza, ťažkosti pri poznávaní dĺžky slabík, znížená sluchová pamäť),
 2. poruchy v oblasti zrakového vnímania (narušená zraková analýza, ťažkosti pri zrakovej diferenciácii, znížená zraková pamäť)
 3. problémy v priestorovej orientácii
 4. narušené očné pohyby
 5. artikulačná neobratnosť, slabšia verbálna pohotovosť

Dieťa s dyslexiou má k čítaniu veľkú nechuť, do čítania ho treba nútiť. Odpor k čítaniu vyplýva z jeho ťažkostí. Číta nerado, málo, tým sa jeho ťažkosti v čítaní ešte viac prehlbujú, dieťa sa dostáva do bludného kruhu demotivácie, čo môže spôsobiť aj problémy v správaní.
Včasná a odborná náprava môže zabrániť, aby dyslexia zasiahla do citového, povahového vývinu dieťaťa a ohrozila jeho sociálne zaradenie.