DYSKALKÚLIA

Dyskalkúlia je špecifická vývinová porucha učenia, pri ktorej má dieťa problém s chápaním základných matematických pojmov, vzťahov a ich uplatňovaním pri riešení matematických úloh v dôsledku mozgových dysfunkcií napriek tomu, že matematike venuje dostatok času a je priemerne až nadpriemerne inteligentné.
Pokiaľ má dieťa problém s matematikou v prvom ročníku základnej školy ešte nemusí ísť o dyskalkúliu. Ak však problémy so zvládaním učiva matematiky pretrvávajú aj vo vyšších ročníkoch, dieťa zaostáva za ostatnými spolužiakmi, je vhodné navštíviť pedagogicko-psychologickú poradňu.

Ťažkosti, ktoré sú príznačné pre dyskalkúliu:

 1. nepochopenie pojmu číslo,
 2. neschopnosť pamätať si čísla a písať čísla,
 3. nedostatočná predstava číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať,
 4. neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá, uplatňovať ich pri riešení úloh,
 5. problém s prechodom cez desiatku,
 6. zamieňanie podobných čísel, poradia čísel,
 7. nezvládanie spájania čísel,
 8. problém s čítaním čísla, pokiaľ sa v strede nachádza nula,
 9. zamieňanie matematických operácií a pojmov (väčší-menší, viac-menej a pod.),
 10. počítanie čísel po jednom,
 11. problém s triedením prvkov podľa tvaru, veľkosti a pod.,
 12. problém s rozlišovaním geometrických tvarov,
 13. problémy s rysovaním.

Sprievodné javy pri dyskalkúlii:

 1. porucha pravo-ľavej orientácie, priestorovej orientácie,
 2. porucha  zrakového, sluchového vnímania,
 3. porucha pozornosti, pamäte, nesústredenosť,
 4. problém s čítaním znakov, symbolov (napr.čítanie nôt),
 5. slabá orientácia v zemepisných umiestneniach krajín na mape,
 6. ťažkosti s pochopením vyjadrenia času na ciferníku hodín, časovou orientáciou, 
 7. ťažkosti s koordináciou pohybu, pochopením pravidiel športových hier (najmä rýchlych, dynamických hier,
 8. v dospelosti ťažkosti s plánovaním ekonomických situácií, vlastným rozpočtom, šetrením.

Dyskalkúlia je porucha, ktorá sa odstraňuje veľmi ťažko. Pri vzdelávaní dieťaťa s dyskalkúliou je vhodné používať špeciálne metódy, napríklad predtlačenú číselnú os, kalkulačku a pod. Pri práci s dyskalkulickými deťmi je v škole dôležitý individuálny prístup. Učiteľ by sa mal usilovať žiaka akceptovať, mal by o jeho probléme vedieť podľa možnosti čo najviac, a tým byť pripravený na rozmanitosť tejto poruchy. Čím viac toho bude učiteľ o danom probléme vedieť, tým lepšie bude predvídať možné situácie a bude vedieť na vzniknuté problémy pohotovo reagovať.