DYSGRAFIA

Dysgrafia je špecifická vývinová porucha písania, ktorá sa prejavuje vývinovo zníženou schopnosťou až neschopnosťou osvojiť si zručnosť písania. Chyba postihuje tvar a radenie písma. Dieťa s dysgrafiou je často neobratné, nemotorné. Jeho písomný prejav je nečitateľný.
Dysgrafia sa môže vyskytovať samostatne, alebo v spojitosti s dyslexiou či dysortografiou.

 

Ťažkosti, ktoré sú príznačné pre dysgrafiu:

 1. nezapamätanie si tvaru písmena,
 2. nedodržiavanie veľkosti, tvaru písmen,
 3.  nedodržiavanie smeru, sklonu písmen
 4. komolenie písmen, slabík, slov
 5. vynechávanie písmen, slabík, častí slov
 6. nedodržiavanie linajky
 7. tvarové zámeny písmen (a-o, m-n, z-r-u, ...), zrkadlové písanie písmen,
 8. grafomotorická neobratnosť,
 9. znížená úroveň jemnej motoriky

Sprievodné javy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri dysgrafii:

 1. nesprávny úchop pera
 2. kŕčovitejšie držanie pera, ceruzky
 3. výraznejší tlak na podložku
 4. narušená priestorová orientácia, priestorová pamäť
 5. znížená zraková diferenciácia
 6. problémy v geometrii

Prognóza u ťažších foriem dysgrafie je neurčitá. Nečitateľnosť písma pretrváva, často sa zvyšovaním tlaku na rýchlosť písania v škole môže zhoršovať. Nechuť až odpor k písaniu pretrváva až do dospelosti. Jednou z možností je písanie tlačeným písmom alebo písanie na počítači.