Čítanie

Schopnosť čítať patrí medzi základné kultúrne vlastnosti človeka a je dôležitou podmienkou pre jeho vzdelávanie a rozvoj osobnosti.

Osvojenie si čítania je zložitý psychický proces, ktorý je ovplyvnený:
1. vnútornými predpokladmi - vlohy
2. vonkajšími predpokladmi  - prostredie v ktorom dieťa žije

 

Proces osvojovania čítania prebieha v 2 obdobiach:

a) predšlabikárové (prípravné obdobie) – je to obdobie, kedy dieťa navštevuje MS – dozrievajú jednotlivé psychické funkcie potrebné na osvojovanie čítania

b) vlastný nácvik čítania prebieha v 2 etapách:
          1. etapa začiatočného čítania – je to etapa, kedy si žiaci  osvojujú techniku čítania
          2. etapa pokročilého čítania- je to etapa, kedy si žiaci osvojujú obsahovú stránku
                textu.

Základné znaky čítania:

 •  správnosť
 •  plynulosť
 •  rýchlosť
 •  uvedomelosť
 •  výraznosť

 

Typy porúch čítania delíme:

 • podľa vzniku a priebehu:
  • DYSLEXIA
  • ALEXIA
  • HYPERLEXIA
 • podľa symptomatologie:
 • dyslexia v rámci ĽMD – ťažký typ dyslexie
 • dyslexia v rámci hereditárnych poškodení – ľahký typ
 • dyslexia v rámci hereditárno-encefalopatických poškodení
 • dyslexia v rámci neurologických porúch a iných rôznych príčin

 

Svetová neurologická federácia (1968) definuje dyslexiu–„Specifická vývinová dyslexiajeporucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať aj napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného výukového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť. Je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, pričom tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu.“

 

Neúspech  v čítaní môže spôsobiť:

 • žiak odmieta alebo sa vyhýba čítaniu,
 • stagnuje jeho slovná zásoba,
 • stáva sa nepozorné, impulzívne, čo môže vyústiť do negatívneho vzťah k učiteľovi
 • dostavuje sa asociálne správanie - agresívne správanie, záškoláctvo, ... 

 

Príčiny vzniku dyslexie:

 • rôzne mozgové poškodenia
 • lateralita - potlačenie dominancie (precvičovaní  ľaváci)
 • znížené čitateľské schopnosti
 • tlmivé rodinné prostredie
 • ĽMD

 

Symptomy dyslexie:
-    obrazové zámeny písmen (k -h, r-z, b-d-p, t –d) slabík

 • smerové zámeny (žiak číta opačným smerom sprava doľava)
 • nedočítava konce slov
 • vynecháva slová, preskakuje riadky
 • komolí slová
 • vsúva hlásky do slov, ktoré tam nepatria
 • nesprávne chápe obsah textu
 • nedokáže zreprodukovať prečítaný text
 • nízka rýchlosť čítania
 • robí chyby fonematického rázu (šiška – siska, siška, šiska)
 • prítomnosť dvojitého čítania
 • ťažkosti v spájaní hlások do slabík, slabiky do slov, čítanie slov, v ktorých sa vyskytujú spoluhláskové skupiny
 • nevie sa orientovať v texte

 

Alexia

Strata už naučenej schopnosti čítať.

Hyperlexia

a) - totálna neschopnosť naučiť sa čítať pri dobrých intelektových schopnostiach

b) - mimoriadna schopnosť naučiť sa čítať pri nedostačujúcej inteligencii – vyskytuje sa tzv.   
      „Zázračných deťoch“